Ecofogar quere poñer en coñecemento dos usuarios e clientes da súa páxina Web, a política que está levando a cabo respecto ó tratamento e proteción dos datos de carácter persoal de aquelas persoas que voluntariamente empregan os formularios de contacto para contactar con Ecofogar, así como o acceso a súa páxina propia, que impliquen a comunicación dos seus datos persoais a Ecofogar.

1.- Actualización das políticas
 Ecofogar modificará, sen previo aviso, a presente política de privacidade sempre que sexa necesario para adecuar a mesma a calquer cambio lexislativo, regramentario, xurisprudencial, administrativo ou coa finalidade de adaptar dita política ás instrucións ditadas pola Axencia de Proteción de Datos u obxeto lexítimo de. Calquer modificación desta política non obstante o anterior, será publicada e advertida na páxina Web de Ecofogar e na política mesma. Por todo o anterior, Ecofogar recomenda ós usuarios a lectura periódica destas políticas co fin de poder coñecer os cambios que nas mismas se efectúen.

2.- Finalidade do arquivo
 Ecofogar non solicita na súa páxina Web, datos ós usuarios que a visiten, salvo datos meramente identificativos, polo tanto, a comunicación de datos persoais polo usuario a Ecofogar a través da sua páxina Web(formulario de contacto) únicamente pode entenderse que terá lugar cando éstos voluntariamente empreguen o servizo de formulario de contacto para poñerse en contacto con Ecofogar, dado que nestos casos o tratamento dos datos é inevitable e implícito ó sistema de comunicación. Para estos casos e os descritos no seguinte apartado, a entidade, informa ó cliente que o tratamento dos datos realizase coas seguintes finalidades: Levar a cabo todas as xestións relacioadas ca elaboración de orzamentos, contratación e prestación de servizos de Ecofogar, á empresa a que pertence ou no seu caso ó interesado que o solicite. Así como atender e contestar as comunicacións recibidas e as de prospección comercial -manter informado ós usuarios de eventuales promocións-

3.- Consentimento
  Informase que cando o usuario non manteña relacións comerciais con Ecofogar, e realice o envío dun correo electrónico ou unha comunicación a Ecofogar, indicando outros datos persoales, dito usuario estará dando o seu consentimiento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos persoais por Ecofogar, cas finalidades establecidas anteriormente, así como atender a súa comunicación ou enviar documentación.

Ós mismos efectos, Ecofogar informa que, se o cliente envía un correo electrónico ou comunica a Ecofogar os seus datos persoais en razón do cargo que ocupa nunha empresa -xa sexa como administrador, xerente, representante e/ou calquer outro cargo como persoa de contacto na empresa-, entenderase que tal comunicación conleva a prestación do seu consentemento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos personais por Ecofogar, cas finalidades establecidas anteriormente.

4.- Identificación dos destinatarios respecto dos que Ecofogar teña previsto a realización de cesións uo acceso a datos por conta de terceiros
 Ecofogar únicamente ten prevista a realización de cesións ou comunicacións de datos que en razón do artigo 11.2.c. da Lei Orgánica 15/99 de proteción de datos de carácter persoal (en adiante LOPD) deba realizar para atender as súas obligacións cas Administraciones Públicas, Organismos ou persoas directamente relacionadas con Ecofogar, nos casos que así se requira de acordo ca Lexislación vixente en cada materia e en cada momento.

Igualmente Ecofogar pon en coñecemento do usuario, que calquer outra cesión de datos que deba realizar, será posta no seu coñecemento cando así o prevea a LOPD, informándolle de modo expreso, preciso e inequívoco dos destinatarios da información, da finalidade a que se destinarán os datos, e da natureza dos datos cedidos, ou no seu caso, cando a LOPD o estableza, previamente solicitarase o consentimento inequívoco específico e informado ó usuario.

Non obstante, Ecofogar informa ó usuario e ó cliente que calquer tratamento de datos persoais, sujetase á lexislación vixente en España en materia de proteción de datos, establecida pola LOPD e a súa normativa complementaria e de desenrrolo. Neste sentido, Ecofogar só é responsable e garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal que solicite ó usuario a través da páxina Web.

5.- Calidade dos datos
 Ecofogar advirte ó usuario, que salvo a existencia dunha representación legalmente constituida, ningún usuario pode empregar a identidade de outra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que o usuario en todo momento deberá ter en conta que, só pode incluir datos persoais correspondentes a súa propia identidade e que sexan adecuados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros. A tales efectos, o usuario será o único responsable frente a calquer dano, directo e/ou indirecto que cause a terceiros ou a Ecofogar, polo uso de datos persoais de outra persoa, ou os seus propios datos persoais cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou impertinentes. Igualmente o usuario que empregue os datos persoais dun terceiro, responderá ante éste da obrigación de información establecida no artigo 5.4 da LOPD para cando os datos de carácter persoal non teñan sido recabados do propio interesado, e/ou das consecuencias de non terlle informado.

6.- Exercicio dos dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación dos datos
Ecofogar informa ó usuario da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante solicitude escrita dirixida a Ecofogar acompañada da fotocopia do D.N.I no seguinte enderezo:

- Sistemas Eficientes Ecofogar S.L.,
 - Domicilio social: Av. Rocio,40, C.P. 15230, Outes (A Coruña).

7.- Uso de formularios para a recollida de datos persoais por Ecofogar.
 Ecofogar inclúe unha lenda no formulario de recollida de datos, onde se indican todas as condicións para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co artigo 5 da LOPD, tales como o carácter obrigatorio ou facultativo da resposta as preguntas que lles sexan prantexadas, as consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a suministralos, as finalidades da recollida, as posibles cesións que se leven a cabo, e o consentimento para os tratamentos de datos de carácter persoal que se realicen.

8.- Medidas de seguridade adoptadas con relación ó tratamento dos datos persoais
 Ecofogar informa ó usuario que, de conformidade co disposto na LOPD e o Regulamento de Medidas de Seguridade, adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, pérda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almaceados e os riscos a que están expostos. Igualmente Ecofogar garante ó usuario o cumprimento do deber de secreto profesional respeto dos datos persoais dos usuarios e do deber de gardalos.